Příklad smlouvy 1

OTROCKÁ SMLOUVA
 

 1. Článek

  Smluvní strany:

         Pan XXX

        (dále jen Pán)

 

 a

Jméno Příjmení

Bydliště

datum narození

(dále jen otrokyně)

 

 1.  Článek

       Předmět smlouvy
      
      Tato smlouva písemně upravuje vztah a stanovuje pravidla mezi Pánem a otrokyní. Jejím podpisem se otrokyně dobrovolně stává bezvýhradným majetkem Pána a vzdává se v jeho prospěch všech svých práv. Jeho podpisem se Pán stává jediným a neomezeným vlastníkem otrokyně.
   
 2. Článek


Základní pravidla

3. 1. Otrokyně si je vědoma, že se podpisem této smlouvy stává součástí majetku výše uvedeného Pána a že jako věc nemá žádná práva.

3.2. Otrokyně si je vědoma, že jako majetek Pána slouží především k jeho prospěchu a pohodlí a že záleží pouze na něm, jakým způsobem bude chtít otrokyni použít. Otrokyně se bude maximálně snažit naučit se plnit jeho přání a rozkazy a to k jeho absolutní spokojenosti.

3.3. Otrokyně bude vždy poslušně plnit Pánovi rozkazy a za žádných okolností nebude zpochybňovat jeho právo s ní nakládat a využívat ji, jak sám uzná za vhodné.

3.4. Otrokyně si je vědoma svého nerovného postavení ve vztahu k Pánovi a za všech okolností se k němu bude chovat s náležitou úctou a pokorou.

3.5. Pán se k otrokyni chová tak, jak sám momentálně uzná za vhodné. Je jeho nezpochybnitelným právem otrokyni ponižovat slovně, nebo jakkoliv jinak.

3.6. Otroky si je vědoma toho, že je majetkem Pána i pokud se zrovna nenachází v jeho společnosti a chová se podle stanovených pravidel.


3.7. Pán má nárok si otrokyni jako svůj majetek trvale označkovat a kdykoliv svůj podpis na těle otrokyně obnovit nebo zvýraznit a dát tak jí i ostatním najevo, že je pouze jeho majetkem.

3.8. Otrokyně se nikdy, za žádných okolností, neuchýlí k jakékoliv erotické aktivitě s kýmkoliv jiným, rovněž se nikdy neuchýlí k jakékoliv formě sebeuspokojení bez výslovného příkazu nebo svolení Pána. Je si vědoma toho, že toto jednání bude posouzeno jako porušení jeho vlastnických práv.

 

 1. Článek


Ostatní pravidla

4.1. Otrokyně se vždy snaží rozšiřovat své možnosti a dovednosti, aby mohl být Pán na svůj majetek náležitě hrdý a mohl ho, co nejlépe používat pro své pohodlí.

4.2. Otrokyně si je vědoma toho, že sloužit Pánovi je pro ni pocta, a proto bude veškeré rozkazy plnit, jak nejlépe dovede.

4.3. Otrokyně souhlasí s tím, že bude Pánem vycvičena k čemukoli, co si on bude přát a že bude maximálně spolupracovat na svém výcviku.

4.4. Otrokyně Pánovi nikdy nelže.

4.5. Veškeré pokyny mohou být Pánem slovně změněny dle jeho vlastního uvážení a mohou též být kdykoli vydány jakékoliv dodatečné pokyny.
 

 

 1. Článek


Porušení pravidel a tresty

5.1. Otrokyně se zavazuje bezvýhradně, bez protestů a námitek, podrobit jakémukoliv trestu z rukou Pána. Je výhradně v jeho kompetenci rozhodnout o zrušení, případně odložení nebo změně způsobu potrestání otrokyně.

5.2. Pokud je otrokyně za své provinění potrestána, musí Pánovi po vykonání trestu poděkovat a slíbit, že si z trestu vzala ponaučení a svůj prohřešek již nikdy nebude opakovat.

5.5. Pán má zcela nezpochybnitelné právo otrokyni jako svůj majetek mučit, ponižovat a zacházet s ní jakkoliv a kdykoliv sám uzná za vhodné. Otrokyně se na důkaz své oddanosti a odevzdanosti vždy poslušně podrobí jeho vůli.
 

 1. Článek


Zánik nebo úprava smlouvy

6.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku a to od X. X. 20XX do XX. X. 20XX, může být vypovězena pouze ze strany Pána, tj. otrokyně jako majetek nemá nárok ji jakkoli upravovat nebo měnit, natož vypovídat. Může ovšem požádat o přezkoumání případných přání či stížností. Jedinou výjimkou, která tuto smlouvu ruší ihned, bude reálné sblížení otrokyně s jiným mužem (podmínkou je vážný a dlouhodobý vztah) a její osobní požádání o vykoupení z otroctví. O možnosti vyhovět rozhoduje jen Pán a je oprávněn za svůj majetek požadovat dostatečnou náhradu.

Tato smlouva je podepsána oběma stranami zcela dobrovolně a bez jakéhokoliv nátlaku.

 

 V ……….. dne …………….

 

 

       

      Pán                                                                                          otrokyně