Příklad smlouvy 2

SMLOUVA O OTROCTVÍ

 

článek č.1

Smluvní strany

Tato smlouva je uzavřená mezi smluvními stranami:

Pán (dále jen "Pán"):

a

Otrokyně (dále jen "otrokyně"):

Jméno a příjmení:

Trvalé bydliště:

Rodné číslo:

Otrocké jméno:

 

článek č.2

Čestné prohlášení

* Pán vyjadřuje svojí vůli přijmout otrokyni do služby;

* Otrokyně dobrovolně, bezúplatně a bez nátlaku vyjadřuje svojí vůli vstoupit do služby

 

článek č.3

Základní ustanovení

* Smlouva o otroctví musí mít písemnou formu. Je to dvoustranným právním aktem, ve kterém se otrokyně zavazuje řídit ustanovením této smlouvy a Pán vyjadřuje vůli otrokyni vlastnit;

* Smlouva o otroctví nabývá platnost a účinnost od podpisu Pána a otrokyně;

* Smlouva o otroctví se vystavuje ve dvou výtiscích, přičemž každá ze smluvních stran dostane jeden výtisk. Výtisk otrokyně zůstává v zástavě Pána a je otrokyni vydaný v případě zániku smluvního vztahu a druhý výtisk a další dokumenty týkající se vztahu je před otrokyní zničen. Pán je povinen předložit otrokyni smlouvu k nahlédnutí na její žádost;

* Pán má právo vypovědět smlouvu o otroctví bez udání důvodu. Výpověď nabývá účinností ihned a je učiněna Pánem v přítomnosti otrokyně;

* Otrokyně má právo vypovědět smlouvu o otroctví pokud by docházelo k porušení jejich práv nebo k opakovanému porušování předem stanovených pravidel;

* Smlouvu lze zrušit na základě vzájemné dohody nebo ve vyjímečných případech (rodinné, zdravotní, pracovní atd.). Zrušení nabývá platnost v okamžiku oznámení zrušení této smlouvy a není proti němu odvolání;

* Platnost smlouvy nabývá účinkem dne podpisu a není proti tomu odvolání;

* Smlouva o otroctví se uzavírá na dobu (ne)určitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

článek č.4

Práva Pána

* Pán má právo vlastnit jednoho nebo více otrokyň;

* Pán má právo svou otrokyni využít nebo s ní zacházet jakýmkoliv způsobem, který neomezuje nebo neruší její práva;

* Pán může také vydat jakýkoliv rozkaz, pokyn nebo nařízení, které neomezuje nebo neruší jeho práva

 

článek č.5

Práva otroka

* Práva otrokyně nelze později upravovat nebo pozměňovat žádným zákonem, nařízením, ustanovením;

* Otrokyně má právo na život;

* Otrokyně má právo na přiměřenou stravu;

* Otrokyně má právo na zdravotní péči a to včetně preventivní;

* Otrokyně má právo, aby její lidská důstojnost byla na veřejnosti zachována;

* Otrokyně má právo, aby její submisivní role zůstala na veřejnosti v anonymitě;

* Otrokyně má právo na zrušení této smlouvy pokud by docházelo k porušení jejich práv nebo k opakovanému porušování předem stanovených pravidel;

* Otrokyně má právo říct svůj názor;

* Otrokyně má právo, aby s ní bylo zacházeno jako s živou věcí;

* Otrokyně má právo, nevykonat rozkaz, pokyn, nařízení pokud by se jednalo k nabádání k trestné činnosti;

* Otrokyně má právo, v případě zveřejnění její fotografie na Internetu mít zakryté oči a nos, aby nešlo identifikovat lehce její osobu;

* Otrokyně má právo na soukromí (styk s rodinou .. dnů v měsíci, volnočasové aktivity jako sport a podobně v rozsahu .. hodin týdně, pracovní povinnosti v běžném rozsahu .. hodin týdně, v případě potřeby více a v tom případě informovat Pána o těchto skutečnostech);

* Zacházení s otrokyní nebude mít za následek viditelné stopy déle než .. hodin/y a na zadku a genitáliích viditelné déle než .. dnů;

 

článek č.6

Povinnosti Pána

* Pán nesmí s otrokyní nakládat tak, aby porušil její tělesnou integritu nebo ji způsobil závažné fyzické nebo psychické poškození, které je trvalé a není ho možné léčbou vrátit do původního stavu, toto se týká i výkonu trestů;

 

článek č.7

Povinnosti otrokyně

* v přítomnosti Pána být nahá nebo mít určený oděv;

* v přítomnosti Pána užívat své otrocké jméno, toto neplatí to na veřejnosti;

* bezpodmínečně se podřídit Pánově vůli a konat podle ni, tak aby nebyl porušen článek 6 a dodržen článek 5;

* vykonat přijímací obřad a složit slib otrokyně;

* podrobit se vstupní prohlídky a fyzickému testu, vstupnímu výslechu a pravidelným a mimořádným prohlídkám a fyzickým testům;

* cvičit těžké a vysilující cviky podle rozkazu, nařízení, pokynů Pána;

* oblékat se podle rozkazu, nařízení, pokynů Pána;

* umožnit Pánovy přístup a manipulaci s jakoukoliv částí svého těla;

* sexuálně uspokojovat Pána podle jeho rozkazu, nařízení, pokynů;

* masturbovat podle jeho rozkazu, nařízení, pokynů Pána;

* přijímat tresty stanové a vykonané Pánem;

* vykonávat všechny další činnosti podle rozkazu, nařízení, pokynů Pána;

 

článek č.8

Praktiky

* nahota v soukromí;

* fixování těla otrokyně a jeho částí svazovaním, přivazovaním a zavěšováním;

* bití těla otrokyně a jeho častí rukou bez viditelných stop;

* kroucení částí těla;

*omezovaní dýchání;

* natahování těla otrokyně a jeho částí;

* bití těla otrokyně a jeho částí prutem, jednoramennými a víceramennými biči, plochými nástroji a jinými nástroji na bití, bez viditelných stop;

* mačkání těla otrokyně a jeho častí, zejména bradavek, genitálií a zadku ve svěrácích, pomocí svorek, kleští a jiných nástrojů nebo zařízení na mačkání;

* aplikování nástrojů, přístrojů nebo zařízení působící podtlak na jejím těle, zejména bradavky, genitálie a zadek;

* polévání těla otrokyně a jeho částí voskem;

* pokládání kopřivy nebo ji podobnými rostlinami na tělo otrokyně a jeho části;

* bití kopřivou nebo ji podobnými rostlinami těla otrokyně a jeho částí;

* pálení těla otrokyně bodovými nástroji a nebo nástroji s účinnou plochou větší než 0,5 cm2;

* ponořování do studené vody a stříkání studené vody na tělo otrokyně a jeho části;

* pokládání ledu nebo sněhu na tělo otrokyně a jeho části;

* vystavení dešti, sněhu, větru, chladnému počasí, slunci, bez ohrožení na zdraví;

* píchání, propichování a zapichování jehel do těla otrokyně a jeho částí;

* zavádění předmětů do všech tělesných otvorů;

* stání, klečení v nepohodlných pozicích a na předmětech;

* vysilující cvičení;

* regulování a omezování sexuálního vzrušení a orgasmu;

* regulování a omezování vylučování, bez ohrožení na zdraví;

* močení na tělo otrokyně a jeho části a tělesných otvorů;

* stříkání semena na tělo otrokyně a jeho části a do všech tělesných otvorů;

* prohlížení a ohmatávání těla otrokyně a jeho částí;

* ponižující označení své osoby, těla otrokyně a jeho částí, bez trvalých následků (např. fixou, barvou atd.);

* ostatní praktiky zde neuvedené, po vzájemném dialogu mezi Pánem a otrokyní

 

článek č.9

Závěrečné ustanovení

* Otrokyně prohlašuje, že Pán na ni nevykonával žádný fyzický, ekonomický, psychický ani jiný nátlak, aby smlouvu podepsala a souhlasila s ní.

* Otrokyně prohlašuje, že si podrobně a důsledně přečetla všechny ustanovení této smlouvy, že jim rozumí, ztotožňuje se s nimi a bude je bezpodmínečně dodržovat.

* Otrokyně prohlašuje, že si je vědoma toho a souhlasí s tím, že v případě jakéhokoliv porušení ustanovení této smlouvy nebo příkazu Pána může být potrestána podle vůle Pána.

* Tato smlouva se uzavírá na dobu (ne)určitou. Pán má právo vypovědět smlouvu kdykoliv bez udaní důvodu. Výpověď je účinná ihned. Otrokyně může smlouvu vypovědět podle článku 3.

* Při ukončení smluvního vztahu mezi Pánem a otrokyní bude smlouva, veškeré záznamy ze vztahu zničeny za přítomnosti obou stran a zároveň dají slib, že není pořízena kopie.

 

 

Pán                                                                                        otrokyně