Příklad smlouvy 3

Smlouva o službě
 

Základní definice
MAJITEL-je fyzická osoba, muž, u kterého je otrokyně ve službě, který otrokyni vlastní, stanovuje pravidla, dává příkazy, vychovává, trénuje, trestá, mučí a využívá podle vlastní vůle;

OTROKYNĚ- je fyzická osoba, žena, která je vlastněna Pánem. Otrokyně je povinna dodržovat Pánem stanovené pravidla, vykonávat jeho příkazy, přijímat jeho výchovu, trénink, tresty, ponižování a mučení, sloužit Pánovy a uspokojovat jeho potřeby podle jeho pokynů;

DISCIPLÍNA- je souhrn pravidel a norem, které stanovuje Pán a otrokyně je povinna jich dodržovat a řídit se nimi;

TRÉNINK- je souhrn cvičení a pokynů, které stanovuje Pán a otrokyně je povinna je vykonávat. Účelem tréninku je zvyšování estetické hodnoty otrokyně, její fyzické odolnosti na zátěž a bolest a zvyšování její schopnosti uspokojovat Pána;

MUČENÍ- je cílevědomé a uvědomělé působení Pána na otrokyni prostřednictvím mechanických, fyzikálních a jiných prostředků s cílem způsobit bolest nebo nepříjemný stav;

TREST- je mučení nebo omezování otrokyně jako následek porušení disciplíny ze strany otrokyně;

BOLEST- je výsledkem mučení. Vzniká drážděním, které může být mechanické, tepelné, elektrické nebo chemické. Přitom jsou tyto pocity receptory bolesti zprostředkovány do centrálního nervového systému otrokyně;

PRÁH BOLESTI- je bod, při kterém začne otrokyně vystavena bolestivému vněmu vnímat nepříjemné pocity;

MÍRNÁ BOLEST- začíná těsně za prahem bolesti a je vnímaná jako nepříjemný avšak snesitelný pocit. Projevuje se jen mírnými mimickými a tělesnými pohyby a mírným skučením;

INTENZÍVNÍ BOLEST- je vnímaná jako nepříjemný stav, který je nesnesitelný. Projevuje se silnými mimickými a tělesnými pohyby, křečemi, silným skučením, křikem, pláčem otrokyně;

NESNESITELNÁ BOLEST- je nejintenzívnější bolestí. Projevuje se nekontrolovatelnými mimickými a tělesnými pohyby, ztrátou kontroly nad tělesnými funkcemi (moče, stolice), ztrátou vědomí;

PONÍŽENÍ- je úkon, při kterém Pán zvýrazňuje svoji nadřazenost nad otrokyní, při kterém ho zbavuje lidské důstojnosti;

SLUŽBA- jsou všechny činnosti prováděné otrokyní za účelem vytvořit život pro Pána příjemnější. Jde o soubor úkonů, kterými naplňuje potřeby Pána. Otrokyně slouží zejména v oblasti sexuální, asistenční, obslužní;

VE SLUŽBĚ- je doba, kdy je otrokyně k dispozici Pánovi pro proplnění jednotlivých služeb  podle potřeby;

VÝCVIK-  jsou všechny činnosti prováděné otrokyní na pokyn Pána za účelem zlepšení  kvality poskytovaných služeb;
SEXUÁLNÍ SLUŽBA- je soubor úkonů, kterými naplňuje sexuální potřeby a požadavky Pána;

NAHOTA- je stav při kterém má otrokyně odhalený celý povrch těla bez jakéhokoliv oblečení včetně jeho částí, včetně šperků;

 

1. Obecná pravidla
1.1 Povinnosti otrokyně

Při výkonu svých služeb  je povinna:

Otrokyně je povinna provádět okamžitě a podle svých nejlepších  schopnosti, veškeré služby požadovaných Majitelem, v mezích smlouvy.
Otrokyně je povinna ochotně a s nadšením, provádět veškeré příkazy Majitele, v mezích smlouvy.
Otrokyně je povinna přijmout trest určený Majitelem, v mezích smlouvy.
Otrokyně je povinna informovat Majitele o všech nedostatcích, kterých je si vědoma a u kterých musí dojít ke zlepšení pro dokonalé provedení služby.
Otrokyně je povinna informovat Majitele o všech hanebných osobních zvycích, u kterých je nutná změna chování.
Otrokyně je povinna kdykoliv se soustředit na hledání prostředků na zlepšení své služby Majiteli.
Otrokyně je povinna oznámit Majiteli závady, ke které došlo v průběhu poskytování

služeb.
 

1.2. Práva otrokyně
Otrokyně nemá na základě této smlouvy žádná práva.
1.3. Povinnosti Majitele
Majitel nemá žádné závazky vyplývající ze smlouvy.
Nicméně, z duchu smlouvy vyplývá, že Majitel bude tak náročný  a přísný, aby svoji otrokyni co nejlépe připravil pro své potřeby.

 

1.4. Práva Majitele
Majitel má neomezené právo požadovat služby, které otrokyně poskytuje, v mezích této smlouvy.
Majitel má neomezené právo požadovat, aby výcvik, který bude otrokyně provádět zlepšily veškeré služby, v mezích smlouvy.
Majitel  má neomezené právo spravovat výchovu otrokyně, zlepšit postoje, chování a poslušnost otrokyně, v mezích smlouvy.
 

2. Porušení smlouvy
2.1. Porušení smlouvy ze strany otrokyně
Jakékoliv porušení smlouvy ze strany otrokyně je třeba považovat za závažný případ neposlušnosti a může být předmětem vážné TRESTU, o kterém rozhodne Majitel dle uvážení, v mezích smlouvy.
2.2. Porušení smlouvy ze strany Majitele
Veškeré pokyny nebo akce zahájené Majitelem s tím že
1. jsou v rozporu s předpisy uvedenými v § 5 a 6 Smlouvy
2. jsou v rozporu se stávajícími zákony, které mohou vést ke stíhání otrokyně
3. mohou způsobit rozpad rodiny otrokyně

4. mohou mít dopady na zaměstnání či příjem otrokyně

5. mohou způsobit trvalé psychické trauma nebo ublížení na zdraví otrokyně

budou představovat porušení smlouvy ze strany Majitele.

Otrokyně je oprávněna odmítnout uposlechnutí těchto pokynů, nebo rozhodnout že tato akce bude zastavena.
 

Neoprávněné odmítnutí poslušnosti, je třeba považovat za porušení smlouvy otrokyně podle bodu 2.1.
 

3. Změna smlouvy
Tato smlouva může být změněna, pokud s tím obě strany, Majitel i otrokyně souhlasí.
 

4. Ukončení smlouvy
4.1. Ukončení vyžaduje otrokyně
Otrokyně nemá právo smlouvu vypovědět s výjimkou za následujících okolností:
Majitel porušil smlouvu, podle § 2.2 a trvá na pokynu nebo akci kterou otrokyně oprávněně odmítla uposlechnout. Otrokyně může v této konkrétní době - ​​ale ne později, vyžadovat, aby smlouva byla ukončena.
 

4.2. Ukončení vyžaduje Majitel
Majitel je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv se rozhodne.
 

5. Zvláštní ustanovení
5.1. Termín
Služba otrokyně v souladu se smlouvou
začíná:
 v 12:00 hod. / / (dd / mm /§ rr)
a končí:
 v 12:00 hod. / / (dd / mm /§ rr)
 

5.2. Pozice
Ve službě podle smlouvy (výběr z následujících možností):
Na plný úvazek služby
Na částečný úvazek služby,  kdy otrokyně bude k dispozici:

od:

do:
(Bude upřesněno. Hodina, týden, konkrétní dny, hodiny atd.)
Na částečný úvazek služby,  kdy otrokyně nebude ve službě je povinna dodržovat, podle požadavků Majitele tyto zásady:

 

Vzdálený výcvik ​​(za podmínek stanovených v § 6)
 

5.3. Nařízený vzhled
Otrokyni ve službě je nařízeno vypadat podle pokynů Majitele

 

Otrokyni mimo službu je nařízeno podle pokynů Majitele dodržovat tyto zásady:

 

Otrokyně je celou dobu služby povinna udržovat čistotu a hygienu podle svých možností.

 

5.4. Povinnosti
Povinnosti otrokyně vyplývající ze smlouvy: (vyplnit dle potřeb)
 Utírání prachu a jiné lehké domácí práce
 Úklid a jiné těžké domácí práce
 Praní a žehlení prádla
 Údržba šatníku a botníku v naprostém pořádku
 Péče o nohy, ruce, kůži
 Vedení účetnictví
 Připravovat jídla
 Posluha u stolu
 Čekání u dveří
 Udržovat  dům, byt, mučírnu
 Sekání trávníku a údržba na zahrady
 Nákupy a pochůzky
 Asistence při …………..
 Asistence Osobní služby, jak to vyžaduje Majitel
 Ostatní: ___________________
 Asistence Sexuální služby, jak to vyžaduje Majitel
 Ostatní: ___________________
 

5.5. Veřejné jednání
Otrokyně bude sloužit takto: (vyplnit dle potřeb, nehodící)
sloužit Majiteli v místě jeho (jejího) bydliště
sloužit Majiteli a jeho návštěvníkům v místě jeho (jejího) bydliště
sloužit Majiteli při návštěvě přátel
sloužit Majiteli před společností kde je SM scéna chápána a akceptována

Ve službě pro Majitele na veřejnosti:
 

Ostatní :_____________________
Ostatní :_____________________
Ostatní :_____________________
5.6. Disciplína
Přijatelné způsoby kázně (tresty a síla trestu dle dohody)
 


 Ostatní: ________________
 Ostatní: ________________
 Ostatní: ________________
 Ostatní: ________________
 

6. Doplňující ustanovení
Doplňující ustanovení dohody mezi Majitelem a otrokyní:
 

 Ostatní: ________________
 Ostatní: ________________
 Ostatní: ________________
 Ostatní: ________________

7. Podpisy
7.1. Podpis otrokyně
Ve výše uvedeném pojmenovaná jako otrokyně, přečetla a plně porozuměla této smlouvě v plném rozsahu. Chápu, že nemohu odstoupit od této smlouvy s výjimkou ustanovení této smlouvy. Také jsem si plně vědoma velké odpovědnosti a cti, že se pro mě stala služba Pánovi, a slibuji, že poskytuji služby dle svých nejlepších schopností a dám velké úsilí do vzdělávání s cílem zlepšit kvalitu služeb dalších.
Datum: ___________ Podpis: ____________________________
 

7.2. Podpis Pána
Ve výše uvedený jako Pán, přečetl a plně porozuměl této smlouvy v plném rozsahu. Chápu, že mohu odstoupit od smlouvy kdykoliv. Jsem si také vědom duchu smlouvy, která vyzývá k přísné a náročné manipulace s komornou, která zlepší kvalifikaci pro službu.
 

 

Datum: ___________ Podpis: ____________________________